dot dot
dot
แนะนำด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletแผนที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
bulletรายนามนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการศุลกากร
bulletความผิดทางศุลกากร
bulletของได้รับยกเว้นอากร
bulletของต้องห้ามและของต้องกำกัด
bulletอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletการชำระภาษีอากร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
dot
Free Zone และ ICD มุกดาหาร
dot
bulletพิธีเปิด Free Zone แห่งแรกของมุกดาหาร
bulletการเปิดดำเนินการเขตปลอดอากรของบริษัท มุกดาหาร ลานทอง จำกัด
bulletแนะนำบริการ บ. มุกดาหาร ลานทอง จก.
dot
One Stop Service
dot
bulletการจัดตั้ง ศูนย์ One Stop Service
dot
หน่วยงาน QUARANTINE
dot
bulletด่านตรวจพืชมุกดาหาร
bulletด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
dot
ความร่วมมือระหว่างประเทศของด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletโครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS.)
bulletความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletสรุปความเป็นมาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA)
bulletพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area)
bulletยุทธศาสตร์ ACMECS.
bulletGMS-CTS ระบบพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม
bulletขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านประเทศที่ 3(ทางด่านศุลกากรมุกดาหาร-ด่านโหย่วอี้กว่าน)
dot
ความตกลงการขนส่งทางถนน
dot
bulletข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนน
bulletข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน
bulletผลการประชุมหารือด้านการขนส่งไทย-ลาว
dot
ศูนย์ X-Ray ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง X-Ray
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletทิศทางการส่งออกสินค้าไปจีนทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้า-ออกทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletระเบียบและข้อกำหนดการสำแดงเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก ราชอาณาจักร
dot
ผลการปฏิบัติงานรายเดือน
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2559
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2557
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2556
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2555
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2554
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2553
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2552
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2551
dot
หน่วยงานของกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร
bulletThailand Nation Single Window กรมศุลกากร
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรหนองคาย
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรกแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletThai FTA
dot
KM ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletการจัดการความรู้ภายในองค์กร
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletแผ่นพับคู่มือสำหรับประชาชน

 

 

 

 

 อาคารที่ทำการด่านศุลกากรมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2


 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

 
  
 
  

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร : องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

 

 

 

 

ประชุม - เยี่ยมชม - ดูงาน

25 กรกฎาคม 2560 นายถวัลย์ รอดจิตต์นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การนำเข้า-ส่งออกสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 "  ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้

 


More...

 25 กรกฎาคม 2560นายอดิสรณ์ สิทธิชอบธรรม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมเปิดจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching ไทย – ลาว โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุน กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและจีนตอนใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ณ ห้องประชุมพลอยบอลรูม 

More...

ข่าวการจับกุม

 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 60 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหารได้ตรวจพบความผิดรายห้างหุ้นส่วน จันทร โดยตรวจพบสินค้าที่มิได้สำแดง เป็นบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 261 ชิ้น น้ำหนัก 65.25 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 843 ชิ้นน้ำหนัก 127.20 กิโลกรัม มูลค่ารวมค่าภาษี 3.6 ล้านบาท  เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

More...

 20 มิถุนายน 2560 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงฯแถลงข่าวจับกุมกระเทียม ลักลอบหนีศุลกากร โดยเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2560นายสุชาติ เอนกธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม,เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามกรมฯ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2  สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงฯ ตรวจสอบรถกระบะต้องสงสัย หลังจาก ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่ามีรถยนต์กระบะบรรทุกต้องสงสัย ยี่ห้อนิสสัน นาวารา หมายเลขทะเบียน บจ 489 มุกดาหาร ตอนเดียวมีโครงหลังคา  บรรทุกสิ่งของต้องสงสัย บริเวณซอยข้าง รร.บ้านนาโปใหญ่ บริเวณหน้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อ.เมือง จ.มุกดาหาร  เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบสิ่งของบรรทุกอยู่ท้ายกระบะ ของกลางตรวจพบกระเทียมกำเนิดต่างประเทศจำนวน138 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 2,490 กิโลกรัม  เบื้องต้นไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ควบคุมรถยนต์บรรทุกกระบะ และกระเทียม มูลค่าของกลางรวมรถยนต์ประมาณ 367,000 บาท ส่ง ด่านศุลกากรมุกดาหารเพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

More...

นายสุชาติ เอนกธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ร่วมแถลงข่าว ณ สถานีเรือมุกดาหาร  อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ของกลางไม้พะยูง จำนวน 12 ท่อนและแปรรูปแล้วจำนวน 5 แผ่น 

More...

กิจกรรมด่านศุลกากรมุกดาหาร

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นายธนศักดิ์ โกษาผลตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เป็นผู้แทนด่านศุลกากรมุกดาหาร ร่วมกับกอ.รมน. จ.มุกดาหารและหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมบรรยายและสร้างความสัมพันธ์ในมิติด้านศุลกากร ในโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 

More...

 19 กรกฎาคม 2560 นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ...ขยับกายวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี..” 

 

More...

 7 กรกฎาคม 2560  นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนมุกดาหาร รุ่น 29 ร่วมมอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียนอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การศึกษา ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
More...

วันศุกร์ ที่ 23 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์  นายด่านฯมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ไปร่วมสนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี 2560   เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมการกุศลในการออกร้านนาวากาชาด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบ

More...

@..ปฏิญญาเขมราฐ ที่มุกดาหาร...@

More...

ข่าวอื่นๆ

 วันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการ ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ท่าน พล.ท.นิรุทธ์ เกตุสิริ ผช.ผอ. ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธาน ณ ด่านศุลกากร จ.มุกดาหาร

More...

 วันอังคาร ที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 07.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯมุกดาหาร มอบหมายให้ นายยุคลธร รัตนานนท์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ จุดชมวิวสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)  

More...

More...

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
More...

  ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างลานจอดรถบรรทุกสินค้าประเภทอันตรายเพื่อความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.