dot dot
dot
แนะนำด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletที่ตั้งด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletแผนที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
bulletรายนามนายด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
พิธีการศุลกากร
dot
bulletพิธีการศุลกากร
bulletความผิดทางศุลกากร
bulletของได้รับยกเว้นอากร
bulletของต้องห้ามและของต้องกำกัด
bulletอัตราศุลกากร
bulletพิกัดอัตราศุลกากร
bulletการชำระภาษีอากร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation)
dot
Free Zone และ ICD มุกดาหาร
dot
bulletพิธีเปิด Free Zone แห่งแรกของมุกดาหาร
bulletการเปิดดำเนินการเขตปลอดอากรของบริษัท มุกดาหาร ลานทอง จำกัด
bulletแนะนำบริการ บ. มุกดาหาร ลานทอง จก.
dot
One Stop Service
dot
bulletการจัดตั้ง ศูนย์ One Stop Service
dot
หน่วยงาน QUARANTINE
dot
bulletด่านตรวจพืชมุกดาหาร
bulletด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
dot
ความร่วมมือระหว่างประเทศของด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletโครงการพัฒนาพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS.)
bulletความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletสรุปความเป็นมาความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS.CBTA)
bulletรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS CBTA)
bulletพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area)
bulletยุทธศาสตร์ ACMECS.
bulletGMS-CTS ระบบพิธีการศุลกากรข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม
bulletขั้นตอนการส่งออกผลไม้ไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านประเทศที่ 3(ทางด่านศุลกากรมุกดาหาร-ด่านโหย่วอี้กว่าน)
dot
ความตกลงการขนส่งทางถนน
dot
bulletข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนน
bulletข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน
bulletผลการประชุมหารือด้านการขนส่งไทย-ลาว
dot
ศูนย์ X-Ray ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเครื่อง X-Ray
dot
ข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletทิศทางการส่งออกสินค้าไปจีนทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้า-ออกทางด่านศุลกากรมุกดาหาร
bulletระเบียบและข้อกำหนดการสำแดงเงินตราต่างประเทศเข้า-ออก ราชอาณาจักร
dot
ผลการปฏิบัติงานรายเดือน
dot
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2560
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2559
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2557
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2556
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2555
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2554
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2553
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2552
bulletสถิติประจำปีงบประมาณ 2551
dot
หน่วยงานของกรมศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร
bulletThailand Nation Single Window กรมศุลกากร
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
bulletด่านศุลกากรจันทบุรี
bulletด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์
bulletด่านศุลกากรอรัญประเทศ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
bulletด่านศุลกากรช่องเม็ก
bulletด่านศุลกากรหนองคาย
bulletด่านศุลกากรบึงกาฬ
bulletด่านศุลกากรนครพนม
bulletด่านศุลกากรเขมราฐ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรกแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
bulletด่านศุลกากรสงขลา
bulletด่านศุลกากรเบตง
bulletด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletThai FTA
dot
KM ด่านศุลกากรมุกดาหาร
dot
bulletการจัดการความรู้ภายในองค์กร
dot
คู่มือสำหรับประชาชน
dot
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletแผ่นพับคู่มือสำหรับประชาชน

 

 

 

 

 อาคารที่ทำการด่านศุลกากรมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร


 อาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2


 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

 
  
 
  

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร : องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

 

 

 

 

ประชุม - เยี่ยมชม - ดูงาน

วันที่ 1 - 2  ธ.ค. 59 เวลา 10.30 น. นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและ ผู้รับจ้าง ได้ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรมุกดาหาร อาคารที่พัก 

 

 

More...

 วันที่ 28 พ.ย.59 เวลา 09.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร

More...

ข่าวการจับกุม

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ด่านศุลกากรมุกดาหารแถลงข่าวจับกุมของลิขสิทธิ์ ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร

More...

 ด่านศุลกากรมุกดาหาร จับของลิขสิทธิ์ 

More...

 ด่านศุลกากรมุกดาหาร จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร ของต้องห้าม ต้องกำกัด สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า มูลค่าประมาณ 3,500,000  บาท

More...

กิจกรรมด่านศุลกากรมุกดาหาร

วันพุธ ที่ 30 พ.ย. 59 เวลา 15.30 น. นายถวัลย์ รอดจิตต์ นายด่านฯมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย "แก้วมุกดา sports day for life ขยับกายวันพุธ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี"

 

More...

   วันนี้ (๒๙ พ.ย. ๕๙) เวลา ๑๖.๓๐ น. นายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหารพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมจุดเทียนเดินขึ้นภู สู่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์เพื่อประกอบพิธีถวายความอาลัย พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี/เพลงเทิดพระเกียรติ 

More...

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนกระทรวงการคลังคุณธรรม"

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

@..ปฏิญญาเขมราฐ ที่มุกดาหาร...@

More...

More...

                     ตามนโยบายของนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร, นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร  ให้เข้มงวดในการปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร โดยเฉพาะสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทาง

More...

ข่าวอื่นๆ

 25 พ.ย.59 เวลา 10.00 น. นายถวัลย์  รอดจิตต์ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร เป็นประธาน ในการประชุมตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรมุกดาหาร แห่งที่ 1 ครั้งที่ 12/2559 

 

More...

 ด่านศุลกากรมุกดาหาร ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 1/2559

More...

More...

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
More...

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.