ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบรับร้องเรียนทุกปัญหา ศูนย์ดํารงธรรมมีหน้าที่อะไรเช็คด่วน 2023

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบและศูนย์ช่วยเหลือประชาชนส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างไร

ปัจจุบันมีจุดบริการคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนอยู่มากมายหลายแห่ง อย่างศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำจังหวัด อำเภอ หรือตำบลต่าง ๆ ซึ่งจะคอยรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน โดยในแต่ละหน่วยงานจะมีขอบเขตและหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้จะมาหาคำตอบไปด้วยกัน

แนะนำศูนย์บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

รู้จักศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ และศูนย์ดํารงธรรมมีหน้าที่อะไร

ศูนย์ดํารงธรรมร้องเรียนเรื่องอะไรได้บ้างจริง ๆ แล้วประชาชนส่วนมากน่าจะมีความสับสนเรื่องขอบข่ายหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ สำหรับศูนย์ดำรงธรรมจะมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะคอยรับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องที่สมเหตุสมผลและคอยบรรเทาความเดือดร้อนได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากนั้นจะคอยประสานงาน และติดตามผลการทำงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อเป็นการช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งก็รวมถึงเป็นศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนที่เกิดจากหนี้นอกระบบไม่มีสัญญาบ้าง เครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบเพราะดอกเบี้ยแพงบ้าง 

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบและรู้จักกับศูนย์ช่วยเหลือประชาชนคืออะไร

จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์เช่นเดียวกับศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ โดยจะรับเรื่องจากประชาชนที่รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และอื่น ๆ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงช่วยประสานงานในหน่วยงานช่วยเหลือต่าง ๆ อีกทั้งยังมีโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยังมีโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งช่วยเหลือด้านสาธารณภัย

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบแตกต่างจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอย่างไร

จะเห็นว่าศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ จะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากความเดือดร้อนจากผลของการกระทำบรรดามนุษย์ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยประสานงานหน่วยงานที่มีความชำนาญ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและคอยติดตามผลงาน ในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนจะรับเรื่องร้องทุกข์ที่เกิดจากความยากไร้ ปัญหาคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าขอบเขตที่จะรับผิดชอบไหวก็จะประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ดีกว่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชน จริง ๆ สามารถจะแจ้งไปกับศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ในท้องที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งจะมีการประสานงานไปกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเร่งด่วน เช่นศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ก็อาจจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่จะช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ ให้มีการลดดอกเบี้ยลงให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด โดยจะดึงหนี้นอกระบบให้มาเป็นหนี้ในระบบ หากมีการตกลงกันได้ด้วยดี ทุกอย่างก็เคลียร์